ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΙ

Παρακάτω είναι οι Ισολογισμοί της Eταιρίας μας
σε μορφή .pdf.


2020Ισολογισμός 31ης Δεκεμβρίου 2020
Εταιρική Χρήση
( 1η Ιανουαρίου - 31 Δεκεμβρίου 2020)